Blog DRIVIX
Regulamin
  1. Sklep internetowy DRIVIX, działający pod adresem drivix.plprowadzony jest przez DOMMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Mnichu (43-520) ul. Gwardii Ludowej 7,  wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej  przez Sąd Rejonowy  w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000423924, NIP:  548-266-00-44, Regon: 242 957 868
  2. Sklep internetowy DRIVIX  prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym DRIVIX realizuje firma Drivix EU z siedzibą przy ul. Bielskiej 40, 43-520 Chybie.
  3. Zawartość sklepu internetowego  DRIVIX  nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
  4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Składając zamówienie w sklepie, Klient oświadcza, że w zakresie udostępnionego przez niego wzoru, posiada on pełnię praw autorskich lub pokrewnych i nie narusza w ten sposób prawnie chronionego utworu, wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych lub patentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu. Szczegóły na stronie Sposoby dostawy i koszty.
  7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep DRIVIX  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 
  8. Wybór formy płatności należy do Klienta, co powinien uczynić poprzez wybór właściwej opcji.
  9. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
  10. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT lub paragon oraz wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.
  11. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:Zgodnie z ustawą o "ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe. Więcej szczegółów w zakładce "zwroty i reklamacje".
   1. kontakt telefoniczny: +48 33 444 64 24.
   2. wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@drivix.pl
  12. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu DRIVIX. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, a w tym  numeru telefonu oraz adresu poczty e-mail.
   1. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
   2. co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
   3. sposób płatności
   4. koszty transportu
  13. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
  14. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
  15. Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.
  16. Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze - pobranie lub w formie przedpłaty przelewem. Szczegóły na stronie "formy płatności".
  17. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto bankowe, przelewem za pomocą płatności błyskawicznych lub przelewem za pośrednictwem karty płatniczej. Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  18. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  19. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego
  20. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia.
  21. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto. W przypadku płatności kartą płatniczą brany pod uwagę jest moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.
  22. Firma Dommasz Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez przewoźników aczkolwiek w miarę możliwości chętnie pomoże w rozwiązaniu ewentualnych problemów z tym związanych.
  23. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie (w przypadku przedpłaty). Zamówienia złożone po godzinie 14.00 są wysyłane najszybciej w następnym dniu roboczym.
  24. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie klient zostanie poinformowany o  tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  25. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, który może się zmienić w zależności od bieżącej dostępności produktu u dostawcy.
  26. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCY nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody.
  27. Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane za zwrotem wpłaconej przez NABYWCĘ kwoty.
  28. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL - szczegółowe informacje na stronie "czas i koszty dostawy".
  29. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym objęte są gwarancją.  Gwarancja udzielana jest na podstawie oryginału faktury sprzedaży lub dokumentu gwarancyjnego producenta. Długość i rodzaj gwarancji podajemy w opisie towaru. We wszelkich innych wypadkach okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące. 
  30. Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.
  31. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW.
  32. Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
  33. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
  34. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
  35. Oferta ważna tylko na terenie Polski.
  36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
  37. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  38. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep DRIVIX z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
  39. W przypadku naruszenia przez Klienta Zasad Prawidłowego użytkowania Sklepu, bądź otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub danych zamieszczonych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, Sklep usunie treści bezprawne i uprawiony jest do podjęcia dozwolonych środków prawnych.

  . Klient, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że nie będzie:

  1. a)   wykorzystywał Sklepu i treści w nim zamieszczonych do popełnienia przestępstwa,
  2. b)   podejmował działań programistycznych w celu uzyskania danych ze stron internetowej Sklepu,
  3. c)   podejmował działań programistycznych w celu zawirusowania lub innego zainfekowania strony internetowej Sklepu,
  4. d)   w inny sposób naruszał przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Ewentualna zmiana regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego zmianą. O zmianach Regulaminu Sklep informował będzie Klienta 14 dniowym wyprzedzeniem. Konto Klienta wygasa jeżeli, nie zawrze on umowy na zasadach nowego Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu, wiążąca go ze Sklepem umowa wygasa, z tym zastrzeżeniem, że jej wygaśnięcie nie wpływa na ważność umów zawartych przed zmianą.

  6. Sklep posiada autorskie prawa majątkowe do treści w nim zamieszczonych, w tym do jego oprogramowania i szaty graficznej. Klienci zobowiązania są do przestrzegania tych praw.
  7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem, a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  8. Spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
  9. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2016r.

  Aktualizacja z dnia 25.05.2018: 

  1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), pragniemy poinformować Państwa o następujących kwestiach:
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Dommasz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gwardii Ludowej 7, 43-520 Mnich
  3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
   Gwardii Ludowej 7, 43-520 Mnich lub email: sklep@drivix.pl
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  5. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów  i nie udostępnia ich innym osobom trzecim za wyjątkiem firmy realizującej zamówienia tj. Drivix EU z siedzibą przy ul. Bielskiej 40, 43-520 Chybie
  6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 7 poniżej.
  7. Państwa  dane osobowe będą przez firmę Dommasz Sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
   - kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@drivix.pl
   - kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gwardii Ludowej 7, 43-520 Mnich
  1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.
  2. Dommasz Sp. z o.o. może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

   

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl