Blog DRIVIX
Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, wypełnij formularz reklamacji/zwrotu i dołącz go do przesyłki lub prześlij na reklamacja@drivix.pl

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij formularz reklamacji/zwrotu i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami oraz dowodem zakupu. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za zakupione produkty wraz z najtańszym dostępnym kosztem wysyłki. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

Reklamacje/zwroty prosimy kierować z dopiskiem "reklamacja" lub "zwrot" na adres: 

Dommasz Sp. z o.o.

ul. Bielska 40

43-520 Chybie

 

REKLAMACJE

 1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zamówionego w Sklepie, jeżeli jest on niezgodny z umową.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez jednej z kanałów kontaktu wskazany w zakładce „kontakt i dane firmy”.
 3. Sklep nie odpowiada za zapewnienia o właściwościach produktu, których nie znał w chwili wydania produktu.
 4. Klient w ramach reklamacji może: 

a) zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,

b) zwrócić się o naprawę produktu,

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z tym, że oświadczenie będzie nieskuteczne jeżeli Sklep niezwłocznie usunie wadę.

 1. Klient konsument sam decyduje czy w pierwszej kolejności chce wymiany czy naprawy.
 2. Reklamacja powinna zawierać  dowód zakupu, powód reklamacji,  oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z reklamacji. 
 3. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.
 4. Produkt należy odesłać  zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu, wraz ze wszystkimi elementami jakie otrzymano przy zakupie, jak m.in. folia ochronna lcd itp.
 5. Sklep może odmówić naprawy tylko jeżeli jest to niemożliwe lub zbyt kosztowne. W takim przypadku Sklep zaproponuje wymianę produktu.
 6. Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany, a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.
 7. Klient może domagać się reklamacji w okresie 1 miesiąca od wykrycia wady i nie później niż w okresie 2 lat od wydania mu produktu.
 8. Jeżeli określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi, okres reklamacji trwa najdalej do upływu tego terminu.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu wadliwego pozostaje do wartości produktu sprawnego.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na złożony przez  Klienta wniosek lub oświadczenie, o których mowa w pkt 3, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 12. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila, za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.
 13. W przypadku, gdy rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego jest niemożliwe, z uwagi na braki opisane w pkt 6 lub 7, Sklep rozpatrzy reklamację  niezwłocznie po ich uzupełnieniu, do czego wezwie Klienta.  
 14. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.  
 15. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu mailowego - w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji - należy zgłosić tę informację do Sklepu.
 16. Jeżeli producent zapewnił o jakości rzeczy sprzedanej, Klientowi przysługuje roszczenie o usunięcia wady lub o dostarczenie nowego produktu o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
 17. Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie objętym gwarancją, może domagać się:

  a) naprawy produktu,

  b) wymiany produktu,

  c) zwrotu zapłaconej ceny,

  d) ewentualnie innych roszczeń przewidzianych przez producenta.

 18. W oświadczeniu gwarancyjnym udzielonym Klientowi, zawarte są informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.

 19. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono odmiennie, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy produkt został Klientowi wydany.

 20. Producent realizuje uprawnienie wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu produktu.

 21. Sklep nie przyjmuje produktów przesyłanych za pobraniem.

 22. Skoro reklamacje na podstawie rękojmi udzielonej przez Sklep, przysługują Klientowi w przypadku niezgodności produktu z umową, a reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta, przysługują za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, to przyjąć należy, że reklamacja nie przysługuje w przypadku: 
a) użytkowania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym uszkodzeń mechanicznych,
b) niewłaściwego przechowywania produktu, w szczególności przez doprowadzenie do zawilgocenia, wystawienie na nadmierne nasłonecznienie,
c) samodzielnego dokonywaniem napraw, przerabianiem lub nieprawidłową zmianą oprogramowania, instalowanie aplikacji niezgodnych z zaleceniami producenta,
d) przeciążeń produktu, wynikających z nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach, wbrew zaleceniom producenta,
e) uszkodzeń powstałych  wskutek przepięć sieci energetycznej,
f) uszkodzeń powstałych  wskutek nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, ma prawo w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu,  do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z odesłaniem produktu do Sklepu, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.
 2. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na formularzu reklamacji/zwrotu, poprzez przesłanie go drogą mailową na adres Sklepu lub przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego w formie listownej na adres Sklepu.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dostarczenia mu produktu.
 4. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana wynika z normalnego użytkowania. Klient powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.
 5. Produkt zwracany należy przesłać na adres Sklepu: ul. Bielska 40, 43-520 Chybie
 6. Zwracany produkt powinien być należycie zabezpieczony.
 7. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 oraz kopię dowodu zakupu.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta.
 11. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu przelewu bankowego drogą elektroniczną na konto wskazane przez Klienta w chwili składania oświadczenia. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz mająca krótki termin przydatności do użycia;

  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl